คุณอยู่ที่นี่

Knowledge

หลับสนิท ชีวิตมีสุข

การนอนหลับอย่างเพียงพอจะส่งผลดีต่อสุขภาพ­กายและใจ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การคิด และความจำ รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุข­ณะขับรถ อาจสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานด้วย จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

หน้า