คุณอยู่ที่นี่

Knowledge

การส่งเสริมสุขลักษณะการนอนหลับ

การนอนหลับที่ดีจะทำให้ร่างกายสดชื่น และแข็งแรง

วิดิโอนี้จัดทำขึ้นโดย ภาควิชากกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หนังสือ 108 ปัญหาของคนนอนกรน

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จัดทำคู่มือ 108 ปัญหาคนนอนกรน

เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ สาเหตุ รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา

หลับสนิท ชีวิตมีสุข

การนอนหลับอย่างเพียงพอจะส่งผลดีต่อสุขภาพ­กายและใจ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การคิด และความจำ รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุข­ณะขับรถ อาจสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานด้วย จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

หน้า