คุณอยู่ที่นี่

ความรู้และปัญหาการหลับที่น่าสนใจ

ความรู้และปัญหาการหลับที่น่าสนใจ
จัดทำโดย
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การมีสุขภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
รับประทานอาหารที่ดี การออกกำลังกาย การดูแลสุขอนามัย แต่มีน้อยคนนักที่จะตระหนักว่าการนอนหลับที่ดีก็
เป็นปัจจัยหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งอื่น เนื่องจากคนเรานั้นจะใช้เวลาในการนอนถึง 1 ใน 3
ของชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการนอนหลับที่ดีนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีด้วย จากความสำคัญนี้ทำ
ให้องค์กรต่างๆทั่วโลกเห็นความสำคัญของการนอนหลับที่ดีจึงได้จัดให้มีวัน world sleep day เกิดขึ้นในครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 2008 ซึ่งการจัดงานในแต่ละปีนั้นจะมีคำขวัญ หรือ slogan ในการจัดทุกๆปี โดยครั้งแรกที่มีการจัด
งานนั้นอยู่ภายใต้คำขวัญที่ว่า Sleep well, live fully awake ซึ่งหมายถึงการนอนหลับที่ดีนั้นส่งผลต่อการตื่นที่ดี
ด้วย ตั้งแต่นั้นมา world sleep day ก็ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
ในการนอนหลับที่ดี สำหรับประเทศไทยนั้น ก็ได้มีการริเริ่มจัดงาน world sleep day ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกๆปี โดยในปีพ.ศ. 2559 นี้มี
slogan “ Good sleep is a reachable dream” และมีคำขวัญ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข” โดยดำเนินการจัดงานใน
โรงพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนอนหลับที่ดี
และยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย ซึ่งการจัดงาน world
sleep day นอกจากจะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับที่ดี การจัดงานนี้ยังเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ขั้นพื้นฐานในการนอนหลับที่ดี ผลกระทบจากการนอนน้อยหรือมากเกินไป โรคต่างๆที่เกิดขึ้น
ขณะหลับ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการนอนหลับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง คุณนันทา มาระเนตร์
นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ
แพทย์หญิง กัลยา ปัญจพรผล
พันโท นายแพทย์ ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

สำหรับผู้สนใจสามารถ Download  ได้ฟรี