คุณอยู่ที่นี่

หนังสือ 108 ปัญหาของคนนอนกรน

“อาการนอนกรน” เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอย่างดีแต่มีเพียงน้อยรายที่จะรู้ว่า เสียงกรนนั้นเป็นอาจจะเป็นอาการนำของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เนื่องจากภาวะนี้ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยประชาชนส่วนใหญ่จึงอาจจะไม่รู้จักหรือรู้จักโรค
ดังกล่าวแต่เพียงผิวเผิน ทำให้คนนอนกรนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงละเลยที่จะเข้ารับการตรวจรักษา ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมา นอกจากนี้ยังมีคนนอนกรนหลายรายที่พอจะทราบถึงความสำคัญแต่ยังมีความสับสนไม่เข้าใจถึงวิธีการตรวจ รวมไปจน
ถึงแนวทางในการรักษา คู่มือฉบับนี้จึงมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ สาเหตุ รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
มูลนิธิโรคนอนกรนและการนอนหลับผิดปกติ