คุณอยู่ที่นี่

ประชาพิจารณ์

วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง      การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

เรียน      อายุรแพทย์ทุกท่าน

 

               การนอนหลับเป็นกิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในทุกวัย  ความผิดปกติและโรคจากการนอนหลับส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา  อีกทั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น

              ดังนั้น จึงมีความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมแพทย์ที่สนใจฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ระยะแรก  วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม  ติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการดำเนินโรค วางแผนป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับแพทย์ทั่วไปที่ให้การดูแลรักษาในขั้นต้น

            ในการนี้ทางแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่งการเปิดการฝึกอบรมนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนอีกด้วย

            ในการจัดการเพื่อให้มีการเปิดหลักสูตรนั้น แพทยสภามีนโยบายให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนการเปิดการอบรมฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอความคิดเห็นจากอายุรแพทย์  โดยหากท่านมีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ narichac@hotmail.com  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์ แพทย์หญิง คุณนันทา มาระเนตร์      

ประธานคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตร อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

 

 

เอกสารประกอบ (สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่เอกสาร)