คุณอยู่ที่นี่

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ

 

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคจากการหลับ

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

Certification Examination for Sleep Specialist Sleep Society of Thailand

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันศาสตร์แห่งการหลับได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความตื่นตัวท้ังในหมู่แพทย์และประชาชนท่ัวไป แต่จํานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มากพอท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการที่มีปริมาณสูง  ทําให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวและสังคม ตามมาได้ ดังน้ันเพื่อเร่งผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ให้มี มาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศไทยและเทียบเท่ามาตรฐานสากล  ทางสมาคมโรคจาการหลับแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการฝึกอบรมพร้อมไปกับการสอบเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรความรู้ความชํานาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เพื่ออแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จนกว่าจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาแห่งประเทศไทย

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรับรองแพทย์ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านโรคจากการหลับในประเทศไทย

สําหรับการเป็นแพทย์ผู้ช่ียวชาญที่สามารถให้คำปรึกษากับแพทย์ท่ัวไปได้เป็นอย่างดี

 

 

คุณสมบัติของ

1. เป็นสมาชิกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

2. ได้รับ

2.1 วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา

อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา และประสาทวิทยา  โดยมี

ประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการหลับด้วยตนเองมาไม่น้อยกว่า 250 ราย และ

อ่านผลการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 250 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา

และเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยสมาคมโรคจากการหลับ

แห่งประเทศไทย

2. 2 วุฒิบัตร sleep medicine จากสถาบันทเป็นท่ียอมรับโดยสากลภายใน 10 ปี ที่ผ่านมา

 

 

คณะกรรมการดําเนินการสอบและออกใบประกาศนียบัตร

เป็นกลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีผ่านการสอบและรับรองโดย American Academy of Sleep

Medicine (AASM) โดยมีรายช่ือดังนี้

1.  ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา

2.  ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัต์

3.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล

4.  ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์

5.  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

6.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธ์ิเทพ ธนกิจจารุ

7.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทายาท ดสีสุดจิต

8.  อาจารยแพทย์หญิงพิมล  รัตนาอัมพวัลย์

9.  อาจารยแพท์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล

10.  อาจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์

12.  อาจารย์นายแพทย์วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

13.  อาจารย์แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน

 

 

การสอบ

ปีละ 1 คร้ัง ค่าสมัครสอบคนละ 5,000 บาท โดยประกอบด้วย

1.   การสอบภาคทฤษฎี ด้วยขอสอบปรนัยจํานวน 120 ข้อ

2.   การสอบสัมภาษณ์

     สําหรับผู้ท่ีใช้คุณสมบัติตามข้อ 2.2 ใช้แต่การสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 

 

เกณฑ์การตัดสิน

ได้คะแนนสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และผลการสัมภาษณ์เป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการฯ

 

 

กําหนดระยะเวลาการรับรองซํ้า

ทุก 10 ปี