คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคจากการหลับ

ปัจุบร์ห่งการหลับได้เจริก้าวหน้ย่างรวดเ ส่งผลให้ามต่ืตัท้ังในหมู่แพทย์ละประชาชนวไ ต่จํานวนแพทย์ผู้ช่ยวชาญโรคจากการหบของประเทศไทยในปัันงไม่มาพอจะตอบสนองต่อความต้ท่มาง  าให้ดคล่ช้าในการยและการกษาผู้ป่วยกล่มโรคนี้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสทั้งต่อตวผู้ป่วยเอง ครอบครั และสังคม ตามมาได้

หน้า