คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

Sleep Center Accreditation 2015

Sleep Center Accreditation 2015 (เป็นการตรวจห้องsleep lab/centerโดยกรรมการสมาคมว่าได้มาตรฐานสากล) ดังนี้โรงพยาบาลพระมงกฏ , โรงพยาบาลทรวงอก , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลศิริราช

 

ประชุมวิชากการระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์โรคการนอนหลับร่วมกับภาควิชาจิตเวชสาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International CBT-I Workshop 2017” Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล  

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่ email: regiscon@hotmail.com

ภาพการอบรมระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559

การสอบระดับพื้นฐาน ระดับชำนาญการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับตรวจสอบ ระหว่างวันที่สอบ 8-9 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช

รายชื่อและกำหนดการสอบ 8-9 กันยายน

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ระดับพื้นฐาน ระดับชำนาญการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ

โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

วันที่สอบ 8-9 กันยายน 2559
ณ โรงพยาบาลศิริราช

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 2

ขยายเวลารับสมัคร

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 2

กำหนดวันเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559  โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ช่วง ดังนี้
1. ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2560
2. ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2560

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

ประกาศ เรื่อง การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ  ประจำปี 2559 

ระดับพื้นฐาน ระดับชำนาญการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ


โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
กำหนดวันเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม  2559  ถึง   11  สิงหาคม  2559

ประกาศผลสอบ ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

            แม้ศาสตร์ทางด้านความผิดปกติจากการนอนหลับจะเป็นศาสตร์ใหม่ แต่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากโรคความผิดปกติจากการนอนหลับนั้นพบได้บ่อยและมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชากรในวงกว้าง โดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น หรือ Obstructive Sleep Apnea ซึ่งพบได้บ่อยถึงประมาณ 15.4% ในผู้ชายและ 6.3% ในผู้หญิง 1 โรคนี้พบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจวาย โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น การที่จะวินิจฉัยภาวะผิดปกติจากการนอนหลับนอกจากจะได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วนั้น การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) นั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งขณะนี้การตรวจการนอนหลับนั้น ทำได้ล่าช้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยพบว่าปัญหาหลักปัญหาหนึ่งคือภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep Technician) เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะและต้องผ่านการฝึกปฏิบัติที่ยาวนานกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่มีคุณภาพที่จะมาทำหน้าที่ได้

              ที่ผ่านมาสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง  โดยแบ่งเป็นระดับพื้นฐานในช่วงเดือน ก.พ.–มี.ค.  และระดับชำนาญการในช่วงเดือน พ.ย.–ธ.ค. ของทุกปี และมีการจัดสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการรับรองความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยผู้ที่จะสามารถสอบใบประกาศได้นั้นจะต้องมีประสบการการทำงานทางด้านการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีและเคยทำการตรวจการนอนหลับอย่างน้อย 100 ครั้ง ทำให้ผู้ที่สนใจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่ไม่ได้ทำงานอยู่ที่ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับไม่สามารถมีประสบการณ์การตรวจการนอนหลับเพียงพอที่จะสามารถเข้าทำการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้ ทำให้ขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับนั้นยังคงมีอยู่ ร่วมกับขณะนี้พบว่าจำนวนห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นปัญหาและมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระยะสั้น โดยจะเน้นในด้านของการฝึกปฏิบัติจริงที่ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ

หน้า