คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

The sleep Respiration Forum in Hawaii

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็น speaker ในงาน The sleep Respiration Forum in Hawaii ระหว่างวันที่ 16-18 November 2017 

คณะบริหารพบอธิบดีกรมสุขภาพจิต

คณะบริหารสมาคมโรคจากการหลับได้เข้าพบกับอธิบดีกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

การประกวด World Sleep Day Distinguished Activity Award 2017

สมาคมโรคจากการหลัลแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล การประกวด World Sleep Day Distinguished Activity Award 2017 โดย อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม เป็นตัวแทนไปรับรางวัล ในงานประชุม World Sleep 2017 ประเทศCzech Republic ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2560 และได้ไป present ในงานประชุมหัวข้อ Clinical practice in Thailand

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560

คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย
สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560
Clinical Recommendations for Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea
in Thailand
for Adults 2017

 

จัดทำโดย

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคการหลับ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Sleep Specialist by Sleep Society of Thailand


**สาขาอายุรศาสตร์  ที่สอบผ่านจะมีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตรที่รับรองโดยแพทยสภาต่อไปในอนาคต

และปีสุดท้ายสำหรับสอบแพทย์**
 

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับชำนาญการ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับชำนาญการ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Advance Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
• มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรม อย่างน้อย basic life support ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับพื้นฐาน

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับพื้นฐาน
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Basic Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ (ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้)
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

CME รหัสกิจกรรมและจำนวนหน่วยกิต

รหัสกิจกรรมและหน่วยกิตที่ได้ของแต่ละการประชุมวิชาการ งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

*********************
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cognitive Bhavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)  Workshop : Hands-on
ในวันพุธที่ 16  สิงหาคม  2560  
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
รหัสกิจกรรม คือ 1-1300-207-1096/170816
ได้ 2.5 หน่วยกิต

*********************

หน้า