คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560

คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย
สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560
Clinical Recommendations for Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea
in Thailand
for Adults 2017

 

จัดทำโดย

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคการหลับ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Sleep Specialist by Sleep Society of Thailand


**สาขาอายุรศาสตร์  ที่สอบผ่านจะมีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตรที่รับรองโดยแพทยสภาต่อไปในอนาคต

และปีสุดท้ายสำหรับสอบแพทย์**
 

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับชำนาญการ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับชำนาญการ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Advance Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
• มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรม อย่างน้อย basic life support ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับพื้นฐาน

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับพื้นฐาน
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Basic Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ (ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้)
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

CME รหัสกิจกรรมและจำนวนหน่วยกิต

รหัสกิจกรรมและหน่วยกิตที่ได้ของแต่ละการประชุมวิชาการ งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

*********************
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cognitive Bhavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)  Workshop : Hands-on
ในวันพุธที่ 16  สิงหาคม  2560  
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
รหัสกิจกรรม คือ 1-1300-207-1096/170816
ได้ 2.5 หน่วยกิต

*********************

Lunch symposium

 
Lunch symposium 17 August 2017

topic “Importance of HST with an example of model of HST program"

by Professor Teofilo Lee Chiong 
National Jewish Health, USA
 
Sponsored by MIC- Philips Respironics

อบรม Fast Track

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 2
(19 สิงหาคม 2560 ถึง 14 พฤศจิกายน 2560)

ประชุมวิชาการประจําปี 2560

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจําปี 2560  

 “Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ”

ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 8

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 8
“The 8th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม2560
ณ ห้องอบรม ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หน้า