คุณอยู่ที่นี่

กิจกรรม "วันนอนหลับโลก" World Sleep Day 2560

งาน  “ World Sleep Day 2560 ”

วันพุธที่ 22  มีนาคม 2560  เวลา 08:00 – 12:00 น.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมใหญ่

8:30 – 9:00  น.  ลงทะเบียน
9:00 – 9:30  น.  พิธีเปิด “งานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day)”
                                         ประธานในพิธี :     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                         นายแพทย์โสภณ     เมฆธน 
                                         :     นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
                                               ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณวรรณ    พฤทธิพันธุ์
                                         :     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
                                               พลตรี ชาญณรงค์     นาคสวัสดิ์
9:30 – 10:30  น.               บรรยาย เรื่อง “มหันตภัยในผู้ป่วยนอนกรน”
                                         พลตรี ประสิทธิ์ มหากิจ
10:00 – 10:30  น              บรรยาย  เรื่อง “ นอนละเมอในผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติจริงหรือ ? ”
                                         พ.อ.(พิเศษ) ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
10:30 – 11:00  น.             พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 11:40  น.              บรรยาย เรื่อง “การรักษาภาวะนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ”
                                        พันโท  ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล,  พันตรี  รุตติ ชุมทอง
11:40 – 12:00  น.             เสวนากับผู้ป่วย เรื่อง “ จำเป็นต้องรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจริงหรือ? ”  
                                        พลตรี  ประสิทธิ์ มหากิจ,  พันโท  ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล,  พันตรี  รุตติ ชุมทอง

กิจกรรม อื่นๆ – นิทรรศการ แนะนำการตรวจการนอนหลับ และการใช้เครื่องมือต่างๆในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ รวมทั้งการใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP), นิทรรศการแนะนำการนอนหลับที่ถูกสุขลักษณะและการแจกหนังสือคู่มือการนอนหลับจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์เอกสารแนบ: