คุณอยู่ที่นี่

การฝึกอบรมหลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 2

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เปิดอบรมให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจากการหลับ มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการตรวจการนอนหลับหรือการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะทาการตรวจ รวมไปจนถึงการอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลับได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดยจะมีการประเมินคุณภาพการทางานของผู้เข้าอบรมหลังสิ้นสุดการอบรมด้วยโดยการประเมินจากอาจารย์แพทย์ด้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับและเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่รับผิดชอบดูแลในขณะเข้าฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอจนสามารถสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชานาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  • สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย 
  • ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
  • ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 
  • ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  • ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรีโรงพยาบาลพระมงกุฎ 
  • ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก  

กำหนดวันเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 เดือน ดังนี้ ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

วิธีการสมัคร

1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) เบอร์โทรศัพท์ 062-436-3887 ที่อยู่: ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 270 โรงพยาบาลรามาธิบดี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. ไม่รับเอกสารการสมัครทางแฟกซ์หรือทางอีเมล์ 

ค่าสมัคร

50,000 บาท สาหรับผู้เข้าอบรมจากสถาบันรัฐบาล

75,000 บาท สาหรับผู้เข้าอบรมจากสถาบันเอกชน

**สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามสิทธิ์ ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและไม่ถือเป็นวันลา 

การจ่ายเงินค่าสมัคร

หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 209-304-0000 

แจ้งสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักฐานสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะแจ้งสิทธิ์เข้ารับการอบรมไปยังผู้สมัครทาง email และประกาศใน website: www.sst.or.th 

ไฟล์เอกสารแนบ: