คุณอยู่ที่นี่

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคการหลับ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Sleep Specialist by Sleep Society of Thailand


**สาขาอายุรศาสตร์  ที่สอบผ่านจะมีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตรที่รับรองโดยแพทยสภาต่อไปในอนาคต

และปีสุดท้ายสำหรับสอบแพทย์**
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาวิชา         อายุรศาสตร์ / อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา / โสต ศอ นาสิกวิทยา / กุมารเวชศาสตร์ / จิตเวชศาสตร์
2. มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
3. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือการประชุมวิชาการประจำปี โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการหลับด้วยตนเองมาไม่น้อยกว่า 250 ราย และอ่านผลการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 250 ราย หรือ สำเนาวุฒิบัตร sleep medicine จากสถาบันที่ยอมรับโดยสากล
5. เป็นสมาชิกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร ณ วันสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา / อนุมัติบัตร (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายใน          เวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
4. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือการประชุมวิชาการประจำปี โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการตรวจและแปลผลการตรวจการนอนหลับ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ หรือหัวหน้างาน  (ฉบับจริง)
6. สำเนาวุฒิบัตร Sleep medicine จากสถาบันที่ยอมรับโดยสากล หรือเทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนา)(ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัครสอบ
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ไม่รับเอกสารการสมัครทางแฟกซ์  หรือทางอีเมล์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ค่าสมัครสอบ
6,000 บาท  โดยเป็นค่าสอบภาคทฤษฎี 1,500 บาท ค่าสอบภาคปฏิบัติ 2,500 บาท ค่าการสอบสัมภาษณ์ 2,000 บาท (ไม่มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสอบ)

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนจตุจักร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 209-304-0000
2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”

การแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบ
หลังจากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เรียบร้อย สมาคมฯ จะแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบไปยังผู้สมัครทาง E-mail  และประกาศใน Website สมาคมฯ (www.sst.or.th)

วิธีการสอบ
1. การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 120 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2. การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบอ่านผล Polysomnography ในผู้ป่วยจริง จำนวน 2 ราย (ผู้ใหญ่ 1 ราย และ เด็ก 1 ราย) (ปีนี้ใช้ Program ของ บริษัท Somnomedicsในการสอบ)
3. การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร Sleep Medicine จากสถาบันที่ยอมรับโดยสากล ใช้แต่การสอบสัมภาษณ์ เพียงอย่างเดียว

วันที่สอบ 15-16 พฤศจิกายน 2560