คุณอยู่ที่นี่

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคการหลับ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Sleep Specialist by Sleep Society of Thailand


**สาขาอายุรศาสตร์  ที่สอบผ่านจะมีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตรที่รับรองโดยแพทยสภาต่อไปในอนาคต

และปีสุดท้ายสำหรับสอบแพทย์**
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาวิชา         อายุรศาสตร์ / อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา / โสต ศอ นาสิกวิทยา / กุมารเวชศาสตร์ / จิตเวชศาสตร์
2. มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
3. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือการประชุมวิชาการประจำปี โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการหลับด้วยตนเองมาไม่น้อยกว่า 250 ราย และอ่านผลการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 250 ราย หรือ สำเนาวุฒิบัตร sleep medicine จากสถาบันที่ยอมรับโดยสากล
5. เป็นสมาชิกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร ณ วันสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา / อนุมัติบัตร (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายใน          เวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
4. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือการประชุมวิชาการประจำปี โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการตรวจและแปลผลการตรวจการนอนหลับ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ หรือหัวหน้างาน  (ฉบับจริง)
6. สำเนาวุฒิบัตร Sleep medicine จากสถาบันที่ยอมรับโดยสากล หรือเทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนา)(ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัครสอบ
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ไม่รับเอกสารการสมัครทางแฟกซ์  หรือทางอีเมล์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ค่าสมัครสอบ
6,000 บาท  โดยเป็นค่าสอบภาคทฤษฎี 1,500 บาท ค่าสอบภาคปฏิบัติ 2,500 บาท ค่าการสอบสัมภาษณ์ 2,000 บาท (ไม่มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสอบ)

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนจตุจักร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 209-304-0000
2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”

การแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบ
หลังจากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เรียบร้อย สมาคมฯ จะแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบไปยังผู้สมัครทาง E-mail  และประกาศใน Website สมาคมฯ (www.sst.or.th)

วิธีการสอบ
1. การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 120 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2. การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบอ่านผล Polysomnography ในผู้ป่วยจริง จำนวน 2 ราย (ผู้ใหญ่ 1 ราย และ เด็ก 1 ราย) (ปีนี้ใช้ Program ของ บริษัท Somnomedicsในการสอบ)
3. การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร Sleep Medicine จากสถาบันที่ยอมรับโดยสากล ใช้แต่การสอบสัมภาษณ์ เพียงอย่างเดียว

วันที่สอบ 15-16 พฤศจิกายน 2560