คุณอยู่ที่นี่

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับชำนาญการ

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับชำนาญการ
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Advance Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
• มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรม อย่างน้อย basic life support ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
• มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจการนอนหลับ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยที่ได้รับภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
• มีประสบการณ์ในการอ่านผลการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 250 ราย
• เป็นสมาชิกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร ณ วันสมัคร
• ใบสมัคร
• สำเนาหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายในเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
• สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจการนอนหลับ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยที่ได้รับภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
• สำเนา ใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปี
• ใบรับรองประสบการณ์ในการอ่านผลการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 250 ราย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ หรือหัวหน้างาน (ฉบับจริง)

กำหนดการรับสมัครสอบ
  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ไม่รับเอกสารการสมัครทางแฟกซ์  หรือทางอีเมล์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ค่าสมัครสอบ
4,000 บาท  โดยเป็นค่าสอบภาคทฤษฎี 1,500 บาท ค่าสอบภาคปฏิบัติ 2,500 บาท (ไม่มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสอบ)

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนจตุจักร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 209-304-0000
2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”

การแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบ
หลังจากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เรียบร้อย สมาคมฯ จะแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบไปยังผู้สมัครทาง E-mail  และประกาศใน Website สมาคมฯ (www.sst.or.th)

วิธีการสอบ
1. การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2. การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบอ่านผล Polysomnography ในผู้ป่วยจริง จำนวน 2 ราย (ผู้ใหญ่ 1 ราย และ เด็ก 1 ราย) (ปีนี้ใช้ Program ของ บริษัท Somnomedics ในการสอบ)

วันที่สอบ 15-16 พฤศจิกายน 2560