คุณอยู่ที่นี่

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับพื้นฐาน

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับพื้นฐาน
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Basic Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ (ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้)
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
• มีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจการนอนหลับ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองมาไม่น้อยกว่า 50 ราย หรือ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
• เป็นสมาชิกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร ณ วันสมัคร
• ใบสมัคร
• สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
• ในกรณีใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน(ฉบับจริง) ว่าผ่านการปฏิบัติงานในวิทยาศาสตร์สายสุขภาพมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ที่ได้รับภายใน 3 ปีที่ผ่านมา(พร้อมรับรองสำเนา)
• สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยที่ได้รับภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
• ใบรับรองประสบการณ์ในการทำการตรวจการนอนหลับ(ฉบับจริง)หรือใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนา)

กำหนดการรับสมัครสอบ
  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ไม่รับเอกสารการสมัครทางแฟกซ์  หรือทางอีเมล์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ค่าสมัครสอบ
4,000 บาท  โดยเป็นค่าสอบภาคทฤษฎี 1,500 บาท ค่าสอบภาคปฏิบัติ 2,500 บาท (ไม่มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสอบ)

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนจตุจักร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 209-304-0000
2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”

การแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบ
หลังจากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เรียบร้อย สมาคมฯ จะแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบไปยังผู้สมัครทาง E-mail  และประกาศใน Website สมาคมฯ (www.sst.or.th)

วิธีการสอบ
1. การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2. การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบอธิบายวิธีการตรวจและให้คำแนะนำก่อนการตรวจให้กับผู้ป่วย สอบการติดอุปกรณ์ สำหรับตรวจการนอนหลับ การใส่หน้ากากชนิดต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย

วันที่สอบ 15-16 พฤศจิกายน 2560