คุณอยู่ที่นี่

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับพื้นฐาน

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยระดับพื้นฐาน
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Certification Examination for Basic Polysomnography Technician in Thailand
By Sleep Society of Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ (ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้)
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
• มีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจการนอนหลับ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำการตรวจการนอนหลับด้วยตนเองมาไม่น้อยกว่า 50 ราย หรือ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
• เป็นสมาชิกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร ณ วันสมัคร
• ใบสมัคร
• สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
• ในกรณีใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน(ฉบับจริง) ว่าผ่านการปฏิบัติงานในวิทยาศาสตร์สายสุขภาพมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมอย่างน้อย basic life support ที่ได้รับภายใน 3 ปีที่ผ่านมา(พร้อมรับรองสำเนา)
• สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยที่ได้รับภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมรับรองสำเนา)
• ใบรับรองประสบการณ์ในการทำการตรวจการนอนหลับ(ฉบับจริง)หรือใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนา)

กำหนดการรับสมัครสอบ
  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ไม่รับเอกสารการสมัครทางแฟกซ์  หรือทางอีเมล์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ค่าสมัครสอบ
4,000 บาท  โดยเป็นค่าสอบภาคทฤษฎี 1,500 บาท ค่าสอบภาคปฏิบัติ 2,500 บาท (ไม่มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสอบ)

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนจตุจักร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 209-304-0000
2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”

การแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบ
หลังจากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เรียบร้อย สมาคมฯ จะแจ้งสิทธิ์เข้ารับการสอบไปยังผู้สมัครทาง E-mail  และประกาศใน Website สมาคมฯ (www.sst.or.th)

วิธีการสอบ
1. การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2. การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบอธิบายวิธีการตรวจและให้คำแนะนำก่อนการตรวจให้กับผู้ป่วย สอบการติดอุปกรณ์ สำหรับตรวจการนอนหลับ การใส่หน้ากากชนิดต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย

วันที่สอบ 15-16 พฤศจิกายน 2560