คุณอยู่ที่นี่

CME รหัสกิจกรรมและจำนวนหน่วยกิต

รหัสกิจกรรมและหน่วยกิตที่ได้ของแต่ละการประชุมวิชาการ งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

*********************
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cognitive Bhavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)  Workshop : Hands-on
ในวันพุธที่ 16  สิงหาคม  2560  
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
รหัสกิจกรรม คือ 1-1300-207-1096/170816
ได้ 2.5 หน่วยกิต

*********************

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 "Sleep Medicine : Integration into clinical Practice"
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
รหัสกิจกรรม  คือ 1-1100-207-1096/170817
ได้คะแนน  11.5  หน่วยกิต

**********************

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้ าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้ นฐาน ครั้งที่ 8 เรื่อง The 8th Polysomnography (PSG) Training : Basic Level
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2560
ณ ห้องอบรม ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนวิทยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
รหัสกิจกรรม คือ  1-1300-207-1096/170819
ได้คะแนน  29  หน่วยกิต

**********************