คุณอยู่ที่นี่

อบรม Fast Track

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 2
(19 สิงหาคม 2560 ถึง 14 พฤศจิกายน 2560)

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจากการหลับ มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการตรวจการนอนหลับหรือการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะทาการตรวจ รวมไปจนถึงการอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลับได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดยจะมีการประเมินคุณภาพการทางานของผู้เข้าอบรมหลังสิ้นสุดการอบรมด้วยโดยการประเมินจากอาจารย์แพทย์ด้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับและเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่รับผิดชอบดูแลในขณะเข้าฝึกอบรมและให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอจนสามารถสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชานาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้