คุณอยู่ที่นี่

Sleep specialist

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ

Sleep specialist

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สถานที่ติดต่อ

รุ่นที่

1

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ    นานา

รพ. ศิริราช

1

2

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ     อุดมรัตน์

รพ.สงขลานครินทร์

1

3

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณวรรณ     พฤทธิพันธุ์

รพ. รามาธิบดี

1

4

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์     นิรันตรัตน์

รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

1

5

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์     เจียรกุล

รพ. ศิริราช

1

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิ์เทพ     ธนกิจจารุ

รพ.รามาธิบดี

1

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทายาท     ดีสุดจิต

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

1

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรเดช   คุปตานนท์

รพ.รามาธิบดี

1

9

แพทย์หญิงพิมล     รัตนาอัมพวัลย์

รพ. ศิริราช

1

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนชัย   โชตินัยวัตรกุล

รพ.ศิริราช

1

11

แพทย์หญิงวิสาข์สิริ     ตันตระกูล

รพ. รามาธิบดี

1

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์   เจียมจริยธรรม

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

1

13

แพทย์หญิงนฤชา     จิรกาลวสาน

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

1

14

แพทย์หญิงกัลยา     ปัญจพรผล

สถาบันโรคทรวงอก

2

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรกร     ธีรกิตติกุล

รพ.เชียงใหม่

2

16

แพทย์หญิงบุษราคัม        ชัยทัศนีย์

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

2

17

นายแพทย์พลพร     อภิวัฒนเสวี

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

2

18

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชญ์     บรรณหิรัญ

รพ.ศิริราช

2

 

ผลการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

 

19 นายแพทย์ จักริน         ลบลําเลิศ รพ.กรุงเทพ 25 สิงหาคม 2558
20 แพทย์หญิง นทมณฑ์    ชรากร รพ.จุฬาฯ 25 สิงหาคม 2558
21 นายแพทย์ ประพันธ์     กิตติวรวิทย์กุล โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า 25 สิงหาคม 2558
22 แพทย์หญิง  ปิยาภรณ์    ศิริจันทร์ชื่น รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 25 สิงหาคม 2558
23 แพทย์หญิง  เปี่ยมลาภ   แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก 25 สิงหาคม 2558
24 แพทย์หญิง  ศิวพร         เลิศพงษ์พิรุฬห์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 25 สิงหาคม 2558
25 แพทย์หญิง  สุดารัตน์     สิริภัทรวณิช สถาบันโรคทรวงอก 25 สิงหาคม 2558
26 แพทย์หญิง  อัญชนา      ทองแย้ม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 25 สิงหาคม 2558

 

ผลการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
27 แพทย์หญิง พญ.นภัทร เขียวอ่อน รพ.มหาราชนครราชสีมา 28 ตุลาคม 2559
28 แพทย์หญิง พญ.ดรุณี วิริยาภรณ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 28 ตุลาคม 2559
29 แพทย์หญิง พญ.บราลี สันติวุฒน์ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 28 ตุลาคม 2559
30 แพทย์หญิง พญ.มณฑิดา วีรวิกรม รพ.จุฬาลงกรณ์ 28 ตุลาคม 2559
31 แพทย์หญิง พญ.สิริปราง จ่างจิต รพ.เปาโลเมโมเรียล 28 ตุลาคม 2559
32 แพทย์หญิง พญ.ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ รพ.กรุงเทพ 28 ตุลาคม 2559